Declarația Universală a Drepturilor Omului în Mediul Digital: SourceLess Modelează Viitorul Webului (în limba română și limba engleză)

Spread the love

Loading

Comunicat către întreaga Omenire! Aceasta este o declarație esențială care privește drepturile oamenilor și alinierea lor cu lumea digitală. Mai jos explicăm despre ce este vorba.
Apariția internetului a schimbat pentru totdeauna interacțiunea umană. „Colțul Oratorilor” nu a mai fost limitat doar la piața publică. Triburi diverse de oameni cu interese diverse se adună acum online, angajându-se în interacțiuni cu multe dimensiuni de profunzime și sens. Tehnologiile digitale oferă noi modalități de dezbatere, susținere sau chiar luptă pentru Drepturile Omului. Interacțiunile digitale au potențialul de a influența diverse tipuri de drepturi umane, cum ar fi cele civile, economice, culturale sau politice.
Drepturile omului pot fi definite ca fiind drepturi fundamentale acordate oricărei persoane, în baza exclusivă a faptului ca este ființă umană. Cu toate acestea, nu toți știm ce înseamnă ele în termeni practici. Cum ne protejează drepturile omului? Cum interacționează ele cu legea? Și ce se întâmplă atunci când drepturile noastre sunt încălcate?
Chiar dacă Internetul, care există din 1965 și este folosit pe scară largă începând cu anii ’90, nu a stabilit inițial un set de drepturi umane recunoscute global în mediul digital, credem că este momentul ca fiecare individ să-și cunoască drepturile și libertățile fundamentale care se aplică online și cum sunt ele sunt puse în practică. Odată cu dinamica interacțiunii pe Internet și apariția Webului 3.0, a sosit timpul ca aceste drepturi și libertăți să fie documentate, cunoscute și adoptate de toată lumea. Lucrul acesta va asigura un internet mai curat, mai sigur, mai liber și mai puternic. Aceasta este promisiunea pe care o face ecosistemul SourceLess.

Declarația Universală a Drepturilor Omului în Mediul Digital
Drepturile digitale ale omului reprezintă un set de drepturi și libertăți fundamentale care se aplică oamenilor online. Aceste drepturi au ca scop asigurarea faptului că indivizii pot să se exprime liber, să participe în spațiul digital și să se bucure de aceleași drepturi și protecții ca în lumea fizică. Drepturile digitale ale omului acoperă o gamă largă de aspecte, inclusiv dreptul la intimitate, libertatea de exprimare, protecția datelor personale și accesul la tehnologie. Aceste drepturi sunt esențiale pentru a asigura faptul că lumea digitală rămâne un spațiu deschis, incluziv și echitabil pentru toți indivizii.
Odată cu creșterea la nivel global a utilizării tehnologiei și a internetului în ultimele decenii, conceptul de drepturi ale omului în mediul digital a devenit tot mai important. Primele discuții despre drepturile omului în contextul tehnologiei și internetului pot fi urmărite încă din anii ’90, când internetul era în faza sa incipientă ca medium pentru comunicare și schimb de informații.

Un alt set de drepturi umane?
Declarația Universală a Drepturilor Digitale descrie drepturile și libertățile individuale în lumea digitală. Aceste drepturi includ dreptul la o identitate unică (preferabil o identitate verificată), dreptul de a exprima opinii personale, dreptul de a deține creații digitale, dreptul de a avea acces la tehnologie și de a utiliza tehnologia, dreptul de a lucra și de a fi plătit, dreptul la intimitate și protecția datelor personale, dreptul la libertate și securitate și dreptul de a avea acces liber la informații fără cenzură sau alte intervenții.
Drepturile presupun și responsabilități. Astfel, pe lângă aceste drepturi, în lumea digitală oamenii au și obligația de a respecta drepturile celorlalți, inclusiv dreptul la viață, libertate și securitate, dreptul la intimitate, dreptul de a nu fi discriminat și dreptul la un internet sigur și deschis. Lumea digitală trebuie să fie, de asemenea, inclusivă și accesibilă pentru toți, inclusiv pentru cei cu dizabilități. Istoria interacțiunilor digitale trebuie să fie, de asemenea, păstrată și recunoscută ca parte a patrimoniului universal. În timp ce fiecare persoană are dreptul de a avea acces și de a utiliza în mod liber internetul, părinții și tutorii au și dreptul și obligația de a alege și monitoriza accesul minorilor. Indivizii au, de asemenea, dreptul de a se asocia și organiza liber în lumea digitală în scopuri sociale, culturale sau politice și au dreptul de a deține domenii în mediul virtual. Cenzura nu trebuie să fie arbitrară, iar fiecare persoană are dreptul de a accesa liber internetul, indiferent de locație.

Cum vede SourceLess drepturile omului în mediul digital?
Pentru a ne asigura că aceste drepturi sunt respectate, lumea digitală trebuie să prioritizeze protecția datelor personale, inclusiv controlul și reglementarea colectării, stocării și utilizării acestor date. Trebuie luate măsuri pentru a restricționa publicitatea explicit sexuală și pe cea care incită la violență sau discriminare.
Autorii acestor drepturi digitale, printre care se numără: Iulian Bondari, Alexandru Stratulat, Andrei Stratulat, Marilena Niculae, Adrian Manea, Cristian Teișan, Alexandru Gugoașă, Dima Daniel, Alexandru Nichita, Manuela Mușat, Antonio Gherasim, Ilie Slujitoru, Alin Tica, s-au unit într-o viziune comună pentru a pune bazele acestei declarații pentru protecția și promovarea libertăților digitale ale indivizilor, modelând astfel viitorul webului.
Viziunea noastră umanitară pentru aceste drepturi digitale este de a crea o lume digitală în care sunt respectate demnitatea și drepturile fiecărui individ. Credem că tehnologia trebuie să promoveze și să protejeze drepturile omului, nu să le restricționeze. Scopul nostru este de a promova o lume în care sunt garantate egalitatea digitală și libertatea de exprimare, iar indivizii sunt protejați de prejudiciile digitale, abuzuri și exploatare. Prin promovarea acestor drepturi digitale, ne propunem să le oferim oamenilor puterea de a participa pe deplin la lumea digitală și de a trăi în intimitate, securitate și autonomie. Această primă versiune a documentului, care conține Drepturile Digitale ale Omului, a fost revizuită și aprobată de Președintele Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului (IOHR/OIDO România), Solomon Avasilcăi, pentru a servi ca piatră de temelie pentru o societate digitală mai echitabilă și mai justă.

Press Release

The Universal Declaration of Human Rights in the Digital Environment: SourceLess is Shaping the Future of the Web

Dear fellow humans! We are making a very important announcement for humanity, concerning people’s rights and their alignment with the digital world. Below is a detailed explanation of this matter.

The emergence of the internet has forever changed human interaction. The „Speaker Corner” no longer needs to be limited to the public square alone. Various tribes of people with various interests are now gathering online, engaging in interactions with multiple layers and dimensions of meaning and depth. Digital technologies provide new avenues for debating, supporting, or even fighting for human rights. Digital interactions could potentially influence various kinds of human rights, such as civil, economic, cultural, and political rights.
Human rights can be defined as fundamental rights to which every person is entitled, based solely on the fact that they are human beings. However, not all of us know what they mean in practical terms. How do human rights protect us? How do they interact with the law? And what happens when our human rights are violated?
Although the internet, which has been around since 1965 and widely used since the 1990s, did not establish a globally recognized set of human rights in the digital environment from the outset, now is the time for every individual to know their fundamental rights and freedoms that apply online and how they are applied. With the dynamism of internet interaction and the advent of Web 3.0, the time has come for these rights and freedoms to be documented, known, and adopted by everyone. This promises a cleaner, freer, and more empowered internet. This is the promise of the SourceLess ecosystem. This is what we stand by.

The Universal Declaration of Human Rights in the Digital Environment
Digital human rights are a set of fundamental rights and freedoms that apply to people online. These rights aim to ensure that individuals can freely express themselves, participate in the digital world, and enjoy the same rights and protections as in the physical world. Digital human rights cover a wide range of concerns, including privacy, freedom of expression, protection of personal data, and access to technology. These rights are essential to guarantee that the digital world remains an open, inclusive, and equitable space for all individuals.
As the use of technology and the internet has grown globally in recent decades, the concept of human rights in the digital environment has become increasingly important. The earliest discussions of human rights in the context of technology and the internet can be traced back to the 1990s when the internet was in its infancy, emerging as a medium for communication and exchange of information.

Another Set of Human Rights?
The Universal Declaration of Digital Rights outlines the rights and freedoms of individuals in the digital world. These rights include the right to a unique identity (preferably a verified identity), the right to express personal opinions, the right to own digital creations, the right to access and use technology, the right to work and be paid, the right to privacy and protection of personal data, the right to liberty and security, and the right to freely access information without censorship or interference.
With rights comes responsibility, so in addition to these rights, people in the digital world also have an obligation to respect the rights of others, including the right to life, liberty, and security, the right to privacy, the right not to be discriminated against, and the right to a safe and open internet. The digital world must also be inclusive and accessible to all, including those with disabilities. The history of digital interactions must also be preserved and recognized as part of the universal heritage. While everyone has the right to freely access and use the internet, parents and guardians also have the right and obligation to choose and monitor access for minors. Individuals also have the right to freely associate and organize in the digital world for social, cultural, or political purposes and have the right to own a domain in the virtual environment. Censorship must not be arbitrary, and everyone has the right to access the internet freely, regardless of their location.

How Does SourceLess See Human Rights in the Digital Environment?
To ensure that these rights are respected, the digital world must prioritize the protection of personal data, including the control and regulation of the collection, storage, and use of such data. Measures should be taken to restrict sexually explicit advertisements and those that incite to violence or discrimination.
The authors of these digital rights, including Iulian Bondari, Alexandru Stratulat, Andrei Stratulat, Marilena Niculae, Adrian Manea, Cristian Teișan, Alexandru Gugoașă, Dima Daniel, Alexandru Nichita, Manuela Mușat, Antonio Gherasim, Ilie Slujitoru, Alin Tica, and Michael Ungar, have come together to formulate a foundation for the protection and promotion of digital freedoms for individuals, thus shaping the future of the web.
Our humanitarian vision for these digital rights is to create a digital world where every individual’s dignity and rights are respected. We believe that technology should enhance and protect human rights rather than restrict them. Our goal is to foster a world where digital equality and freedom of expression are guaranteed and where individuals are protected from digital harm, abuse, and exploitation. By promoting these digital rights, we aim to empower people to fully participate in the digital world and live with privacy, security, and autonomy. This first version of the document, containing the Digital Human Rights, has been reviewed and approved by the President of the International Organization for Human Rights (IOHR/OIDO Romania), Solomon Avasilcăi, to serve as a cornerstone for a more equitable and just digital society.

Persoană de contact
Iulian Bondari
Co-Fondator SourceLess
0736 595 004

Tagged: