Locuri gratuite la Universitatea BIOTERRA Bucureşti

Spread the love

Loading

bioterra84 de locuri gratuite la Universitatea  BIOTERRA Bucureşti

pentru beneficiarii Legii recunoştinţei faţă de eroii martiri

 

PROTOCOL

Încheiat între :

Universitatea  BIOTERRA Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 97, Sector 1, reprezentată prin domnul prof.univ.  dr. ing. ION NICOLAE – Preşedinte

Şi,

Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, cu sediul în Bucureşti , Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 3-5,  sector 1 şi sediul ales în Piaţa Presei Libere, nr.1, corp B1, etaj 3, sector 3, Bucureşti, denumit în continuare SSPR, reprezentat prin domnul VICTOR SOCACIU –  Secretar de Stat

De comun am convenit următoarele:

Art. 1. Cele două părţi au înteles să încheie prezentul protocol pentru anul universitar 2013 – 2014, în vederea punerii în practică a programului “SSPR Universitas”, privind asigurarea instruirii în instituţii de învăţămînt superior pentru beneficiarii Legii recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989  nr.341 din 2004 şi pentru copiii acestora, cu scutirea de la plata taxelor de şcolarizare, conform prevederilor art.4 din HG nr. 760 din 2003, privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.

Art. 2. Universitatea BIOTERRA va asigura pentru studenţii anului I : 25 locuri la Facultatea de Drept,  25 locuri la Facultatea de Ingineria Produselor Alimentare, 14 locuri la Facultatea de Management Agroturistic şi 20 locuri la Facultatea de Protecţie a Consumatorilor şi a Mediului, sub rezerva promovării examenului de admitere.

Locurile pentru studenţii anilor II, III şi IV, se alocă conform protocoalelor anterioare, sub rezerva promovării examenelor de absolvire.

Art. 3. Pentru a beneficia de prezentul protocol, studentul va face dovada la instituţia de învăţământ, a calităţii de beneficiar al Legii 341 din 2004, sau a faptului că este copil de beneficiar al legii sus  numite, prin RECOMANDARE eliberată în acest sens de către SSPR.

Art. 4. SSPR se obligă să elibereze RECOMANDARE pentru beneficiarii Legii nr 341 din 2004 şi copii acestora, care au fost admişi în anul şcolar 2013 – 2014 la Universitatea BIOTERRA, conform criteriilor stabilite la nivelul instituţiei, în vederea aplicării prezentului protocol.

Art. 5. Universitatea BIOTERRA, va remite către SSPR, după admiterea candidaţiilor, copiile foilor matricole pentru a fi evidenţiate şi va comunica rezultatele obţinute de studenţi în urma examenelor semestriale şi anuale.

Art. 6. În cazul în care studenţii beneficiari ai Prezentului Protocol, nu vor obţine promovarea în anul superior de studiu, Universitatea BIOTERRA va putea retrage bursa de studiu acordată sub forma scutirii de la plata taxelor de şcolarizare iar aceştia vor fi obligaţi la plata taxelor de şcolarizare.

Art. 7. Persoanele care intră sub incidenţa prezentului Protocol, beneficiază de prevederile acestuia pe toată perioada de studiu, până la absolvire, indiferent dacă protocolul se reînoieşte sau nu, în anul universitar următor.

Art. 8  Orice modificare a prezentului protocol, se face numai în scris, cu acordul ambelor părţi.

Art 9. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării şi este valabil pentru ciclul de învăţământ 2013-2014, reînoindu-se anual.

Art. 10.  Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Universitatea BIOTERRA, RECTOR, prof.univ.  dr. ing. ION NICOLAE

Secretariatul de Stat Pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

SECRETAR DE STAT, VICTOR SOCACIU