Modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei

Spread the love

Loading

Comunicat 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Romanian Revolution 1989 1Vă comunicăm faptul că draftul de proiect al Hotărârii privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.412/2004 a fost transmis, în vederea consultării, ministerelor de resort.

După consultarea ministerelor de resort va fi redactată forma finală a proiectului, pentru avizare.

Draftul de proiect mai sus menționat a fost transmis și Ministrului Pentru Dialog Social, Domnului Liviu Pop, la solicitarea expresă a acestuia.

Menționăm încă odată faptul că forma finală a proiectului va fi redactată în cel mai scurt timp, iar pentru informare vă punem la dispoziție actul în forma inițială, astfel cum a fost transmis. 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie

1987, nr.341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.412/2004

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art.I. – Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr.1412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificările şi completările

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Titlul Normelor va avea următorul cuprins:

„Norme metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004”.

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

”Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea detalierii

modului de aplicare şi a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoştinţei

pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta

muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.

3.Articolul 1^1 va avea următorul cuprins:

”Art.1^1. În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi

expresiile folosite au următoarea semnificaţie:

a)Noul tip de certificat este certificatul preschimbat, astfel cum a fost definit la

art.3^1, lit.f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile Legii nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b)Noul certificat este certificatul eliberat în condițiile Legii nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, prin care se dobândește calitatea de

Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător cu Rol

Determinant și conform prevederilor art.3^2 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a

beneficia de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare;

c) titlul este atestarea calitatății înscrise în certificatul preschimbat, și poate fi:

Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989; Luptător pentru

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Rănit; Luptător pentru

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Reţinut; Luptător pentru

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte

Deosebite; Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;

d) titlul este atestarea calitatății înscrise în noul certificat și poate fi: Luptător

pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător cu Rol Determinant;

e) calitatea este însuşirea dovedită și dobândită de către o persoană în urma

preschimbării certificatului sau în urma obținerii noului certificat şi este înscrisă

pe certificat, după cum urmează: Urmaş de Erou-Martir; Luptător pentru

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Rănit; Luptător pentru

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Reţinut; Luptător pentru

Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989- Luptător cu Rol Determinant; Luptător

pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător Remarcat prin Fapte

Deosebite; Participant la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.”

4.Articolul 1^2 va avea următorul cuprins:

”(1)În înțelesul art.3 lit.b) pct.3 și al art. 3^1 lit.c) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, sunt considerate obiective de importanță

deosebită clădirile specificate în anexa 6 la prezenta hotărâre.

(2)În înțelesul art.3 lit.b) pct.3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare se determină momentul în care a avut loc fuga

dictatorului din sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român,

respectiv ziua de 22 decembrie 1989, ora 12:10;

(3)În înțelesul art.3 lit.b) pct.3 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, sunt determinate localitățile în care au rezultat persoane

ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului, după cum

urmează:Timișoara, Caransebeș, Sibiu, Cugir, Lugoj, Tîrgu-Mureș, Cluj-

Napoca, București

(4)În cazul în care, din documente oficiale eliberate de Parchetul General sau

alte instituții abilitate, rezultă și sunt determinate prin atestare, mai multe

localități decât cele prevăzute la alin.(3) sau mai multe obiective de importanță

deosebită decât cele prevăzute la alin.(1), se vor lua în considerare.

5.După articolul 1^2 se introduc două noi articole, articolele 1^3 și

1^4 cu următorul cuprins:

Art.1^3 (1)În aplicarea prevederilor art.3^2 coroborat cu art. 3, alin. (1),

lit. b), pct. 3 din Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

eliberarea noilor certificate se face doar la cererea expresă a titularului de

certificat preschimbat, cerere al cărui model este prevăzut în anexa 5.

(2) Cererile prevăzute la alin.(1) se depun la Secretariatului de Stat pentru

recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în

România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de Stat și

se înregistrează într-un Registru special pentru noile certificate. Înscrierile din

Registrul special se vor înregistra și în format electronic.

(3) Înregistrarea cererilor în Registrul special se face pe baza certificatului

preschimbat, împreună cu legitimaţia aferentă, în original, care atestă obținerea

calității de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, potrivit art.3 alin.(1) lit.b)

pct.4 din Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Comisia prevăzută la art.9^2 din Legea 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, va analiza doar cererile depuse conform alin.(1).

Art.1^4 (1)Persoanele care au obținut calitatea de Luptător Remarcat

prin Fapte Deosebite și nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, datorită pierderii acestuia,

dar ale căror nume se regăsesc în Lista finală publicată în Monitorul Oficial al

României nr. 467 bis din 7 iulie 2010, în vederea obținerii noului certificat vor

prezenta o declarație pe propria răspundere, autentificată conform legii, şi

dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al

României, Partea a III-a.

(2)Persoanele care au obținut calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte

Deosebite și nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, dar au hotărâre definitivă și irevocabilă,

până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin care

Secretariatul de Stat este obligat să elibereze certificatul de Luptător Remarcat

prin Fapte Deosebite, în vederea obținerii noului certificat vor prezenta copia

legalizată a hotărârii, împreună cu o declarație pe propria răspundere, că nu au

ridicat certificatul preschimbat. În cazul pierderii certificatului preschimbat vor

prezenta o declarație pe propria răspundere, autentificată conform legii, şi

dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al

României, Partea a III-a, impreună cu copia legalizată a hotărârii.

(3)Persoanele care au obținut calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte

Deosebite și nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, dar se regăsesc în sintezele Comisiei

Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 și au fost admiși în urma

depunerii contestațiilor în termenul legal, în vederea obținerii noului certificat

vor prezenta o declarație pe propria răspundere, autentificată conform legii, şi

dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al

României, Partea a III-a, impreună cu dovada admiterii contestației.

6.Articolul 4 va avea următorul cuprins:

”Art. 4 Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989

– Luptător Reţinut, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă persoanelor care

au fost reţinute până în data de 22 decembrie 1989 de forţele de represiune, în

urma participării directe şi nemijlocite la lupta pentru Victoria Revoluţiei

Române din decembrie 1989 sau în urma participării la evenimente care au avut

legătură directă şi de necontestat cu lupta pentru Victoria Revoluţiei.”

7.După articolul 4 se introduce articolul 4^1 cu următorul cuprins:

”Art.4^1 Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 –

Luptător cu Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea

nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă, în scopul de a

face diferenţa, între categoria persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite

și s-au desprins din rândul acestora în localitățile precizate la art.1^2 alin. (3),

având un rol determinant prin contribuția decisivă la declanșarea și victoria

Revoluţiei Române din Decembrie 1989, remarcându-se prin fapte determinante

în care şi-au pus viaţa în pericol, în scopul diferențierii acestora de marea masă a

persoanelor care au participat la Revoluţia din Decembrie 1989 fără a avea o

contribuţie individuală decisivă la victoria Revoluţiei.

8.Articolul 5 va avea următorul cuprins:

”Art.5 Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 –

Remarcat prin Fapte Deosebite, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 4 din Legea

nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost instituit şi se

atribuie, în scopul de a face diferenţa între categoria persoanelor care s-au

desprins din rândul participanţilor şi au avut un rol deosebit, prin contribuţia la

victoria Revoluţiei și până la preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale

statului, remarcându-se prin fapte deosebite şi, pe de altă parte, în scopul de a

face diferenţa între marea masă a persoanelor care au participat la Revoluţia din

Decembrie 1989 fără a avea o contribuţie individuală deosebită la victoria

Revoluţiei.”

9.Articolul 7 va avea următorul cuprins:

”Art.7 (1) În înţelesul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004,

cu modificările şi completările ulterioare, prin acordarea titlurilor se înţeleg

titlurile care atestă calitățile obținute prin preschimbarea certificatelor

doveditoare emise în perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau

calităţi de revoluţionar.

(2)Prin excepție de la alin.(1) se acordă titluri noi persoanelor care obțin

noile certificate, ce atestă calitatea prevăzută la art. 3, alin. (1), lit. b), pct. 3 din

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit

viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria

Revoluţiei române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se atribuie prin decret al

Preşedintelui României.

(4) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de Stat,

înaintează periodic Administraţiei Prezidenţiale, propunerile privind persoanele

cărora le-a fost aprobată cererea privind obținerea calității de Luptător cu Rol

Determinant şi le-a fost eliberat noul certificat și propunerile privind persoanele

cărora le-au fost preschimbate certificatele și a fost emis avizul pentru

preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie

1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară, şi a fost eliberat noul tip de

certificat.

10.Articolul 9 se abrogă.

11.Alineatul (7) al articolului 16 se abrogă.

12.Alineatul (2) al articolului 17 se modifică și va avea următorul

cuprins:

(2) Persoanele cărora li s-au atribuit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.

b) şi calitatea prevăzută la art.3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin

prezentarea legitimaţiei şi a documentului de identitate.

13.Articolul 18 va avea următorul cuprins:

(1) Certificatele doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revoluţiei

Române din Decembrie 1989 se eliberează, în cazul persoanelor cărora le-a fost

conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, şi se atribuie, la propunerea

Secretariatului de Stat, fiecăreia dintre persoanele prevăzute la art.3^1 lit. b)

din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În vederea eliberării noului tip de certificat pentru titlul prevăzut la

alin. (1), persoanele beneficiare înaintează la Secretariatului de Stat:

a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) actul de identitate, în copie;

c) documentul, în original, eliberat de serviciul de evidenţă informatizată

a persoanei în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana în cauză, din

care rezultă că solicitantul aparţine uneia dintre categoriile prevăzute la art.3^1

lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) două fotografii tip paşaport.

(3) În privinţa avizării şi eliberării certificatelor preschimbate, doveditoare

pentru titlul prevăzut la alin. (1), se aplică, în mod corespunzător, prevederile

prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor

atribuite, urmând ca în cazul fiecărui titlu să fie subnumerotate certificatele

eliberate fiecăreia dintre categoriile de persoane prevăzute la art.3^1 lit. b) din

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Titlul Capitolului III va avea următorul cuprins:

Capitolul III Procedura de obținere a certificatelor pentru acordarea

titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu

Rol Determinant, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004,

cu modificările şi completările ulterioare și procedura pentru obținerea

certificatelor care instituie calitățile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

”Art.21 (1)În vederea obținerii noului certificat, pentru acordarea titlului

de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol

Determinant, persoanele care au calitatea de Luptător Remarcat prin Fapte

Deosebite și îndeplinesc condițiile prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din

Legea nr. 341/2004, vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:

a) cerere, conform art.1^3 și modelului prevăzut în anexa 5;

b)actul de identitate, în copie legalizată;

c)certificatul preschimbat împreună cu legitimaţia aferentă, în original,

prin care atestă obținerea calității de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite,

potrivit art.3 alin.(1) lit.b) pct.4 din Legea 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare;

d)două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat.

(2)Documentele prevăzute la alin. (1) se depun la Secretariatul de Stat fie

personal, fie prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată.

(3) În cazul admiterii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin.(1)

lit.c) se înlocuiește cu noul certificat și se va arhiva la Secretariatul de Stat cu

mențiunea ”schimbat calitate obținută conform art. 3 alin.(1) lit.b) pct.3, din

Legea 341/2004”.

(4) În cazul respingerii cererii, certificatul preschimbat prevăzut la alin.(1)

lit.c) se restituie sau se transmite comisiei prevăzută la art.49.

16. După articolul 21 se introduc trei noi articole, articolul 21^1,

articolul 21^2, articolul 21^3 și articolul 21^4 cu următorul cuprins:

Art.21^1 (1) Cererile depuse în vederea obținerii noului certificat sunt

verificate de către Comisia constituită conform art.9^2 din Legea 341/20004, cu

modificările şi completările ulterioare.

(2)Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea calității de Luptător

cu Rol Determinant se face în baza cererii și a documentelor care au fost depuse

pentru preschimbarea certificatelor doveditoare.

(3)Secretariatul de Stat înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea

emiterii avizului și atribuirii titlurilor conform art.9^2 alin.(5) din Legea

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, periodic, listele cu

propuneri, conținând persoane ale căror cereri au fost admise. Comisia

Parlamentară comunică Secretariatului de Stat, în termen de 15 zile de la data

înregistrării listelor, avizul favorabil sau avizul nefavorabil, motivat.

(4)Modelul adeverințelor prevăzute la art.4^1, art.9^2 alin. (8) și art. 9^3

alin.(1) din Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ce

urmează a fi transmise către Casele de Pensii și procedura de eliberare și

transmitere a acestora vor fi stabilite prin ordin al Secretarului de stat.

Art.21^2 (1)Noul tip de certificat se semnează de către Secretarul de stat

al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

(2)Modelul noului certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are

dimensiunile de 21 cm x 37 cm şi conţine elemente de securizare, este prevăzut

în anexa nr. 7; calitatea Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989

– Luptător cu Rol Determinant se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului

certificat.

(3)Noul certificat, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din

Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant va fi tipărit pe hârtie specială și

conține culorile Steagului României.

(4)Achiziţia noilor certificate se face de către Secretariatul de Stat de la

Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., în conformitate cu

prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000

privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» – S.A.,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările

ulterioare.

(5)După completarea şi semnarea noului tip de certificat, pe acesta se

aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.

(6)Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor tipuri de certificate se

asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de

Stat.

(7)Secretariatul de Stat va elibera titularului noul tip de certificat şi

legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(8)Persoanele care au obținut calitatea de Luptător cu Rol Determinant

vor depune cu ocazia eliberării noului certificat o declaraţie pe propria

răspundere din care să reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în

activităţile fostei securităţi ca poliţie politică, că nu au dezinformat sau au folosit

mijloace de informare în masă în scop de diversiune, ori au acţionat, sub orice

formă, împotriva Revoluţiei Române din Decembrie 1989, nu au emis ordine şi

dispoziţii în favoarea menţinerii structurilor fostului partid comunist si pentru

apărarea dictatorului.Modelul declarației se va stabili prin ordin al Secretarului

de stat.

Art.21^3

(1)Persoanele nemulţumite și care nu au obținut noul certificat sau care

consideră, pe bază de probe, că în cazul obținerii calității de Luptător cu Rol

Determinant nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare sau ale prezentelor norme metodologice

pot face contestaţie la Comisia Parlamentară, în termen de maximum 30 de zile

de la data comunicării soluției, conform art.9^2 alin.(6) din Legea 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.

(2) În cuprinsul contestaţiei vor fi prezentate expres şi lipsit de orice

echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate şi,

totodată, vor fi anexate documente doveditoare în susţinerea contestaţiei.

(3) În vederea soluţionării contestaţiilor, Comisia Parlamentară poate

solicita punctul de vedere al Secretariatului de Stat cu privire la contestaţia

formulată.

(4) În termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei, Comisia

Parlamentară comunică contestatarului şi la Secretariatul de Stat modul de

soluţionare a acesteia.

(5) Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentară Secretariatul

de Stat reanalizează documentaţia conform căreia a fost luată decizia ce

formează obiectul contestaţiei.

(6) Orice contestaţie care nu conţine datele de identificare sau semnătura

contestatarului, precum şi motivele contestaţiei este nulă.

(7)Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere.

Art.21^4

(1)În vederea obținerii certificatelor și acordarea calităților prevăzute la

art.18 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

Persoanele interesate vor depune la Secretariatul de Stat următoarele documente:

a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa 8;

b)actul de identitate, în copie legalizată;

c)înscrisurile oficiale eliberate de organele competente, care au fost

prezentate la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti;

d)dovada înregistrării documentelor de la punctul c) și dovada constatării

calităţii de către direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a

municipiului Bucureşti;

e) avizului reactualizat al Asociaţiei «15 Noiembrie 1987»;

f)două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe certificat.

(2)Verificarea actelor și soluționarea cererilor în vederea acordării

calităților prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea 341/20004, cu modificările şi

completările ulterioare se va face de Comisia constituită conform art.9^2 din

Legea 341/20004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit

metodologiei stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare al

Comisiei, aprobat prin ordin al Secretarului de stat.

(3) Comisia va proceda la verificarea documentelor care au stat la baza

hotărârilor emise de direcțiile de muncă județene, respectiv direcția de muncă a

Municipiului București.

(4) Certificatul se semnează de către Secretarul de stat al Secretariatului

de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist

instaurat în România în perioada 1945-1989. Modelul certificatului este prevăzut

în anexa nr. 9.

(5)Persoanele care au obținut calitățile prevăzute la art.18 alin.(1) din

Legea 341/20004, cu modificările şi completările ulterioare vor depune, cu

ocazia eliberării noului certificat, o declaraţie pe propria răspundere din care să

reiasă faptul că nu sunt dovedite a fi fost implicate în activităţile fostei securităţi

ca poliţie politică, că nu au acţionat, sub orice formă, împotriva revoltei

muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

(6)După completarea şi semnarea certificatului, pe acesta se aplică timbrul

sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.

(7)Sumele necesare tipăririi şi imprimării certificatelor se asigură din

sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat.

(8)În baza certificatului, emis pentru constatarea calităților prevăzute la

art.18 alin.(1) din Legea 341/20004, cu modificările şi completările ulterioare,

Secretariatul de Stat va elibera o adeverință tipizată, care va fi transmisă direct

plătitorului de drepturi. Modelul adeverințelor ce urmează a fi transmise către

Casele de Pensii și procedura de eliberare și transmitere a acestora vor fi

stabilite prin ordin al Secretarului de stat.

(9)Contestaţiile privind respingerea cererilor pentru acordarea calităților

prevăzute la art. 18 şi obținerea certificatului se pot ataca în instanţa de

contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului

administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

17.Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

(1)În vederea stabilirii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea

nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coeficienţii de

multiplicare se aplică asupra ştigului salarial mediu brut utilizat la

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea

bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

18.Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

(1) Persoanele care au calitatea de „Luptător Rănit” sau de „Luptător

Reţinut” beneficiază de o indemnizaţie lunară calculată potrivit art. 4 alin. (3)și

(6) din Legea nr. 341/2004, dacă fac parte din categoria persoanelor încadrate în

gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilaţi sau dacă nu sunt

încadrate într-un grad de invaliditate.

19.Alineatele (1) și (2) ale articolului 24 vor avea următorul cuprins:

(1) Încadrarea în grade de invaliditate se face de către medicul expert al

asigurărilor sociale de la cabinetul de expertiză medicală de care aparţine cu

domiciliul solicitantul, în conformitate cu criteriile de diagnostic clinic,

diagnostic funcţional şi recuperarea capacităţii de muncă, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de

diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă pe

baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate.

(2)Deciziile de încadrare în grade de invaliditate, emise de vechile

comisii de expertiză medicală sau de medicii experţi ai asigurărilor sociale până

la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare îşi păstrează valabilitatea,cu obligativitatea reevaluării anuale. Dacă în

urma reevaluării se constată modificări de încadrare în grad de invaliditate

cuantumul indemnizației se va modifica în mod corespunzător.

20.Articolul 27 se abrogă.

21.Articolul 28 se abrogă.

22.Articolului 29 va avea următorul cuprins:

La acordarea drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr.

341/2004 nu se solicită beneficiarilor îndeplinirea de condiţii suplimentare, cu

excepţia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a

calităţii deţinute în baza Legii nr. 341/2004.

23.Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, costul protezelor, ortezelor

şi scaunelor cu rotile pentru invalizii care şi-au pierdut total sau parţial

capacitatea de muncă, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse în Lista de

dispozitive destinate recuperării deficienţelor organice sau fiziologice, stabilită

în baza reglementărilor de asigurări sociale de sănătate, se suportă după cum

urmează:

a) din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru cele care se

acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;

b) din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat, pentru cele care nu

se acordă prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

23.Articolului 31 va avea următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea gratuită a

rechizitelor pentru şcolari se face în cadrul programului de acordare a

rechizitelor şcolare, organizat şi finanţat de Ministerul Educaţiei Cercetării

Ştiinţifice.

(2) Pentru acordarea gratuită a rechizitelor, persoanele prevăzute la alin.

(1) vor transmite inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului

Bucureşti, o cerere în care vor fi menţionate: datele de identificare a

solicitantului, titlul pe care îl deţine în baza legii, datele de identificare a

copilului, instituţia de învăţământ ale cărei cursuri le urmează şi anul şcolar

pentru care se solicită acordarea dreptului de rechizite gratuite;

(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti,

transmit la Secretariatul de Stat listele cuprinzând persoanele care beneficiază de

rechizite gratuite.

(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice în

scris inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, orice

modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate.

24.Articolului 32 va avea următorul cuprins:

(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2)-(6) şi la art. 5 alin. (1) lit. o) din

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de

bugetul de stat prin bugetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi

Persoanelor Vârstnice, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului

Afacerilor Interne, după caz.

(2) Stabilirea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către

casele teritoriale de pensii, respectiv de către serviciile de pensii ale Ministerului

Apărării Naţionale sau Ministerului Afacerilor Interne, după caz, pe baza

documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b)

pct.1, pct.2 pct.3 şi pct.4 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare, în funcție de drepturile prevăzute de lege pentru fiecare categorie de

beneficiari, respectiv a copiei certificate pentru conformitate de pe noul tip de

certificat, şi a actului de identitate.

25.Articolului 33 va avea următorul cuprins:

(1) Sumele aferente acordării subvenţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din

Legea nr. 341/2004 se cuprind în bugetul Secretariatul de Stat.

(2) Decontarea sumelor acordate ca subvenţie de stat egală cu 50% din

dobânda aferentă unui credit bancar de până la 20.000 de euro se face între

Secretariatul de Stat şi instituţia bancară care a acordat creditul.

(3) Acordarea de către instituţiile bancare a creditelor în condiţiile art. 5 alin.

(1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se

face cu avizul Secretariatul de Stat.

(4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decontării prevăzute la alin. (2),

Secretariatul de Stat, după acordarea avizului prevăzut la alin. (3), va încheia

protocoale cu băncile care vor acorda creditele, în conţinutul acestora

prevăzându-se expres că Secretariatul de Stat nu este girant al beneficiarilor de

credite şi că nu va răspunde decât de plata a 50% din dobânda aferentă unui

credit acordat în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.

26.Articolului 34 va avea următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, în

situaţiile în care autorităţile administraţiei publice locale nu dispun de

suprafeţele de teren necesare satisfacerii solicitărilor, se poate proceda, în

condiţiile legii, la trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în

domeniul privat, cu această destinaţie.

(2) În limita suprafeţei de 500 mp de teren în intravilan, autorităţile şi

instituţiile publice atribuie solicitanţilor suprafaţa de teren aferentă spaţiului

locativ care i-a fost vândut în baza altor reglementări în vigoare, dar în cazul

cărora, la momentul respectiv, nu a fost posibilă şi vânzarea terenului aferent.

27.Articolului 35 va avea următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, atribuirea în proprietate, fără plată, a

locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fără a se solicita îndeplinirea

unor condiţii suplimentare.

(2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie în incinta

cimitirelor aflate în administrarea primăriilor sau a parohiilor.

(3) Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decât

prin moştenire legală.

(4) Solicitările adresate pentru acordarea dreptului prevăzut la alin. (1) se

soluţionează cu prioritate în limita disponibilului de spaţii din incinta locaţiilor

prevăzute la alin. (2).

28.Articolului 36 va avea următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele:

a) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în

spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care se

suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se

stabileşte prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale

în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru tratamentele şi

medicamentele în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni

balneoclimaterice, care nu se suportă integral din Fondul naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, modul de acordare şi decontare se stabileşte prin

ordin comun al secretarului de stat al Secretariatul de Stat şi al preşedintelui

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

b) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în

spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice ale

Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului

Afacerilor Interne şi Internelor se stabileşte prin ordin comun al Secretarului de

stat al Secretariatul de Stat şi al miniştrilor în cauză.

(2) Prin policlinici, în sensul alin. (1), se înţelege unităţile sanitare, cu sau fără

personalitate juridică, în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de

specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, după cum

urmează:

a) unităţile sanitare ambulatorii de specialitate;

b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;

c) laboratoarele medicale de radiologie şi imagistică medicală, analize

medicale, explorări funcţionale;

d) centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale;

e) centrele de sănătate;

f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum şi unităţile sanitare

fără personalitate juridică din structura spitalelor.

(3) Biletele de tratament la bazele de tratament şi la staţiunile

balneoclimaterice ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură de către

aceste instituţii, la propunerea Secretariatul de Stat, pe baza recomandării

medicale.

(4) În unităţile medicale în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de

specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, altele decât cele

din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Apărării Naţionale şi

Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin.

(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele

asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile

Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul

sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor de aplicare a acestuia.

(5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit.h) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor

cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza

reţetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul naţional unic de

asigurări sociale de sănătate, în condiţiile achitării de către beneficiar a

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.

(6) Acordarea gratuită şi decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1)

lit. h) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se fac

potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în

cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare

a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contribuţia

asiguratului.

29.Alineatele (3) (4) și (5) ale articolului 37 vor avea următorul

cuprins:

(3)Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, pentru călătoriile gratuite pe calea ferată

se exercită pe baza legitimaţiei de revoluţionar, a documentului de identitate şi a

biletului de călătorie gratuită.

(4) Au dreptul la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5

alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza documentului de identitate, a biletului de călătorie gratuită şi a copiei de

pe legitimaţia de revoluţionar a titularului biletelor, membrii de familie ai

titularului şi însoţitorul pensionarilor, persoanelor cu grad de invaliditate, al

marelui mutilat sau al persoanei care, din motive medicale are nevoie de

însoțitor, cu condiţia ca însoţitorul să fie major. Persoana care, din motive

medicale are nevoie de însoțitor va face dovada stării de sănătate cu adeverința

medicală, scrisoare medicală sau biletul de ieșire din spital. Titularul va acorda,

pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în

vederea utilizării de către aceştia pentru transportul pe calea ferată.

(5) Prin familie, în înţelesul art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare, se înţelege soţul sau soţia, precum şi

rudele de gradul I, ale beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi

la art. 3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare.

30.Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

(1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004,

cu modificările şi completările ulterioare, sumele necesare pentru atribuirea

gratuită, în proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzător

standardelor internaţionale pentru marii mutilaţi şi persoanele prevăzute la art. 3

alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare, care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind în bugetul

Secretariatul de Stat.

31.După alineatul (4) al articolului 38 se introduce alineatul (5) cu

următorul cuprins:

(5)În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004,

cu modificările şi completările ulterioare, pentru scutirea de la plata taxelor şi

impozitelor pentru o locuinţă şi terenul aferent acesteia, pentru un autoturism

hycomat sau hidramat (cutie de viteze automată) şi mototriciclu, aflate in

proprietate sau în coproprietate cu soțul/soția, precum şi scutirea de taxe la

înmatricularea unui singur autoturism tip hycomat sau hidramat se vor prezenta

documentele care fac dovada dreptului de proprietate sau coproprietate și

certificatul care atestă că solicitantul sau soțul/soția are una dintre calitățile

prevăzute de art.3 alin.(1) lit.b) sau art.3^1 lit.b) din Legea nr. 341/2004, cu

modificările şi completările ulterioare.

32. Articolului 39 va avea următorul cuprins:

Art.39 (1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr.

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin aplicarea

procentului de 0,6 asupra câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea

bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor

sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare, calculat conform alin. (1) se suportă

din bugetul de stat şi se evidenţiază distinct pe decizia şi pe talonul de pensie.

Această indemnizaţie nu este parte integrantă a pensiei pentru limită de vârstă.

33. Articolului 40 va avea următorul cuprins:

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, coroborat cu alin. (2) al aceluiaşi articol, pensionarea cu

5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzute de lege se face cumulat cu

aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana în baza

reglementărilor referitoare la sistemul public de pensii şi alte drepturi de

asigurări sociale.

34. Articolului 45 se abrogă.

35.După art.46 se introduce articolul 46^1 cu următorul cuprins:

(1)Acordarea indemnizaţiilor prevăzute la art.4 alin.(4), conform art.4^1 și

art.21 din Legea 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va face

în baza următoarelor acte:

a) adeverință tipizată, conform modelului aprobat prin Ordin al Secretarului de

Stat al Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;

b) certificatul obținut în baza Legii 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare.

(2)Cererile pentru eliberarea adeverinței tipizate se vor redacta conform

modelului aprobat prin Ordin al Secretarului de stat al Secretariatul de Stat

pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist

instaurat în România în perioada 1945-1989.

(3) Adeverințele tipizate vor fi tipărite pe hârtie A4, cu elemente de

siguranță.

(4)Achiziţia adeverințelor tipizate se face de către Secretariatul de Stat de

la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» – S.A., în conformitate cu

prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000

privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» – S.A.,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările

ulterioare.

(5)Sumele necesare tipăririi şi imprimării adeverințelor tipizate se asigură

din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Secretariatului de Stat.

(6)După completarea şi semnarea adeverințelor tipizate de către Secretarul

de stat, pe acestea se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia Secretariatului de Stat.

(7)În cazul beneficiarilor a căror calitate este constatată conform art.21^4,

indemnizațiile se vor acorda în baza hotărârilor emise de direcțiile de muncă

județene, respectiv direcția de muncă a Municipiului București, care își

păstrează valabilitatea, până la data de 31.12.2015.

(8) Cererile pentru eliberarea adeverințelor tipizate se depun personal,

direct la sediul Secretariatului de Stat sau prin poștă.

(9) Adeverințele vor fi transmise de Secretariatul de Stat direct plătitorilor

de drepturi, respectiv Casele teritoriale de pensii.

(10)În înțelesul art.4^1 alin (3) acordarea indemnizaţiilor stabilite în baza

prevederilor Legii 341/2004, pentru celelalte categorii de beneficiari, în afara

celor specificate la alin. (1), se vor face în baza unei adeverinţe eliberată și

transmisă de Secretariatul de Stat direct plătitorilor de drepturi, conform art.32.

Până la transmiterea acestor adeverințe îşi păstrează valabilitatea adeverințele

eliberate până la data de 31.01.2014.

(11)Pentru situațiile prevăzute la alin.(10), în cazul în care există hotărâri

judecătorești care obligă Secretariatul de Stat la eliberarea certificatului în

condițiile în care solicitantul nu are dosar de preschimbare sau nu a depus cerere

de preschimbare, data la care a fost depusă cererea se consideră data rămânerii

definitive și irevocabile a hotărârii.

36.Alineatele (4) și (5) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:

(4) Preşedintele consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:

a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea

prevăzută la art.3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare;

b) să aibă studii superioare;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în specialitatea studiilor

superioare, într-o funcție de conducere;

(5) Reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile revoluţionarilor prevăzute la

alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea

prevăzută la art.3^1 lit. b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare;

b) să aibă studii superioare;

c) să aibă vechime în muncă de minimum 3 ani în specialitatea studiilor

superioare.

37.Articolul 49 va avea următorul cuprins:

Art.49 (1) În aplicarea dispozițiilor Legii 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare, se va înființa o Comisie formată din angajaţi ai

Secretariatului de Stat, numiţi prin ordin al Secretarului de stat. Atribuțiile

comisiei sunt stabilite prin regulamentul de organizare si funcționare, aprobat

prin ordin al Secretarului de stat.

(2)Comisia prevăzută la alin.1 are următoarele atribuții principale:

1. În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu

sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat,

reiese faptul că certificatele au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc

condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare sau de prezentele norme metodologice, procedează la anularea

certificatelor respective.

2. În cazurile în care, dintr-o eroare materială s-au eliberat certificate

unor persoane care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004,

cu modificările şi completările ulterioare, precum și condițiile prevăzute în

normele de aplicare, constatată din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane

fizice ori juridice de drept public sau privat, procedează la analizarea dosarelor

și, după caz, decide anularea certificatelor sau efectuarea demersurilor legale

către organele/instanțele competente.

3.Analizează dosarele și ia decizii în vederea punerii în aplicare a

hotărârilor judecătorești definitive (conform NCPC) sau rămase definitive și

irevocabile, în conformitate cu prevederile Legii 341/2004.

4.În cazul încălcării art.12^7 dacă se constată faptul că o persoană deține

mai mult de o calitate, Comisia va proceda la notificarea acesteia și i se va pune

în vedere ca în termen de 30 de zile să opteze, sub sancțiunea anulării

certificatelor.

(3)Prin sintagma ”elemente de noutate” se înțeleg hotărârile judecătorești

definitive.

(4)În caz de anulare a certificatelor de revoluționar Secretariatul de Stat

propune Președintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora.

(5) În cazul persoanelor aflate sub urmărire penală pentru infracțiuni de

drept comun săvârțite în timpul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 sau în

legătură cu drepturile acordate de Legile recunoștinței, precum şi în legătură cu

acordarea sau preschimbarea certificatelor de revoluționar, în baza Legii

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii 42/1990,

Secretarul de Stat poate propune suspendarea indemnizațiilor, până la finalizarea

procedurii.

(6) În cazul anulării certificatului Comisia are obligaţia ca în termen de

15 de zile să comunice acest fapt plătitorului de drepturi și instituțiilor care au

acordat alte drepturi prevăzute de art.5 din Legea 341/2004, cu modificările şi

completările ulterioare.

(7) Anularea certificatelor și înaintarea propunerii de retragere a titlurilor

se fac de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor

împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, cu

avizul Comisiei Parlamentare.

(8) Comisia prevăzută la art. 49 are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la

suspendarea dispusă conform alin. (5) sau de la anularea certificatului să

comunice acest fapt plătitorului de drepturi.

38. După Articolul 49 se introduce articolul 49^1 cu următorul

cuprins:

Art.49^1 Conținutul dosarelor celor care au obținut calitățile prevăzute la

art.3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art.3^1 lit. b) din Legea nr.

341/2004 cu modificările şi completările ulterioare, va fi publicat pe site-ul

oficial al Secretariatului de Stat.

Art.II. – Consiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare ducerii la

îndeplinire a propunerilor formulate de organizaţiile revoluţionarilor sau de

Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi avizate de

Ministerul Culturii şi Cultelor, astfel încât, în oraşele declarate martir să fie

construite monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuţi în lupta

pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.

Art.III.-În normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr.1.412/2004, cu modificările ulterioare, sintagmele

”SSPR” și ”Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din

Decembrie 1989” se înlocuiesc cu sintagma ”Secretariatul de Stat pentru

recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în

România în perioada 1945-1989”.

Art.IV. – Componenţa nominală a consiliului de administraţie prevăzut la

art.48 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru

victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească

anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004, aprobate prin

Hotărârea Guvernului nr.1.412/2004, cu modificările ulterioare, se aprobă prin

ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru recunoaşterea

meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în

perioada 1945-1989, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a

prezentei hotărâri.

Art.V.- (1)Cererile în vederea obținerii noului certificat, pentru acordarea

titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu

Rol Determinant și cererile se depun în termenul prevăzut la alin. (1) Art.II din

OUG nr.95/2014.

(2) Cererile în vederea obținerii certificatelor care instituie calitățile

prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 341/2004 se depun în termenul

prevăzut la alin. (2) Art.II din OUG nr.95/2014.

Art.VI. – (1) Persoanele care fac parte din comisia prevăzută la art.9^2

din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989

şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987,

beneficiază pe perioada desfăşurării activităţii privind eliberarea noilor

certificate și atribuirea titlului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din

Decembrie 1989-Luptător cu Rol Determinant de o indemnizaţie lunară în

cuantumul câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului

asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de

stat, aferent anului pentru care se face plata.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin.(1) pentru persoanele care îşi desfăşoară

activitatea în cadrul comisiei se suportă din bugetul Secretariatului de Stat

pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist

instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva

regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Secretar de Stat,

Adrian SANDA

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan VÂLCOV

Ministrul muncii, familiei, protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,

Rovana PLUMB