Normelor metodologice pentru obținerea titlului de Luptător cu Rol Determinant

Spread the love

Loading

1989 revolutiaAvând în vedere H.G. nr.99/2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.412/2004, publicată în M.Of. nr.140/24.02.2015 vă  anunțăm faptul că Cererile pentru obținerea noului certificat, care atestă titlul de Luptător cu Rol Determinant, împreună cu documentele necesare,  se înregistreaza la Registratura special înfiinţată pentru această activitate, respectiv la biroul situat în Piața Presei Libere nr.1, Corp C, parter, camera 10, după următorul program:

 

-luni-joi: între orele 09:00 și 18:00;

-vineri: între orele 09:00 și 15:00.

Se acceptă și se înregistrează doar cererile completate, care au atașate toate documentele solicitate!

Vă punem în vedere și faptul că, persoanele care dau Declarațiile pe propria răspundere neconforme cu realitatea vor răspunde conform legii.

Pot depune cereri în vederea obținerii noului certificat, care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 –Luptător cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de  Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Modelul de cerere este prevăzut în anexa la prezentul Comunicat (la finalul acestuia).

Vă punem la dispoziție un extras din Regulamentul privind procedura de depunere a cererilor:

 

Extras Regulament

Art.3. În vederea obținerii noului certificat care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant, persoanele care au calitatea de  Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, vor depune la Secretariatul de Stat, la Registratura special înfiinţată pentru această activitate, într-un dosar plic, următoarele documente:

a) cerere tip, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la HG nr.99/2015, publicată în M.Of. nr.140/24.02.2015, semnată de solicitant pe fiecare pagină;

b) actul de identitate, care va fi prezentat în original, împreună cu o copie, care va fi certificată prin prezentarea originalului de una dintre persoanele desemnată să verifice cererile;

c) certificatul preschimbat împreună cu legitimaţia aferentă, în original, prin care atestă obținerea calității, potrivit titlului de  Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art.3 alin.(1) lit.b) pct.4 din Legea nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d)două fotografii tip paşaport, care urmează a fi aplicate pe noul certificat.

Art.4 Cererile, împreună cu documentele prevăzute la art.3 se depun la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare Secretariatul de Stat, la Registratura special înfiinţată pentru această activitateși se înregistrează într-un Registru special.

 

II. Prezentarea și depunerea documentelor de către solicitant

Art.5 Cererea prevăzută la art.3 lit.a) se va prezenta completată, în 2 exemplare, dintre care cel puțin unul în original, semnate de către solicitant pe fiecare pagină, iar un exemplar/ul original se înregistrează și se depune la , la Registratura instituției special înfiinţată pentru această activitate.Se completează obligatoriu toate cele 11 puncte specificate în cerere. Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr.1 la HG nr.99/2015 și este postat și pe site-ul www.sspr.gov.ro, la secțiunea comunicate.

Art.6 Actul de identitate se va prezenta de către solicitant în original, împreună cu o copie a acestuia, care va fi certificată de una dintre persoanele desemnată să verifice cererile, prin aplicarea ștampilei speciale, care are mențiunea ”conform cu originalul”.

Art.7 Documentele prevăzute la art.3 se vor depune de solicitant într-un dosar plic, pe care una dintre persoanele desemnate să preia cererile va  menționa numele solicitantului și numărul de înregistrare a cererii.

Art.8 La depunerea documentelor prevăzute la art.3 se va încheia un proces-verbal de predare-primire a acestora, în două exemplare, între solicitant și una dintre persoanele desemnate să preia cererile. În urma încheierii procesului-verbal solicitantul va semna de primire și ridicare a exemplarului său, în Registrul special, în dreptul numărului de înregistrare a cererii.

Art.9 După depunerea documentelor prevăzute la art.3 se va returna solicitantului un exemplar al cererii (al doilea original sau copia, în cazul în care nu au fost prezentate două originale) cu ştampila specialăde înregistrare a Secretariatului de Stat, conţinând data şi numărul de înregistrare. Înregistrarea reprezintă doar dovada depunerii cererii și a documentelor aferente.

 

III.Prezentarea și depunerea documentelor prin mandatar

Art.10 Documentele prevăzute la art.3 se depun laRegistratura special înfiinţată pentru această activitatela Secretariatul de Stat și prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată. Procura specialăse consideră valabilădacă în cuprinsul ei se specifică în clar că este dată în vederea depunerii la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în numele solicitantului, a cererii și a documentelor aferente, conform art.21 din HG 1412/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru obținerea noului certificat, care atestă titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant.

Art.11. Mandatarul depune cererea prevăzută la art.3 lit.a), în 2 exemplare, dintre care cel puțin unul în original, completată și semnată de către solicitant pe fiecare pagină, iar un exemplar/ul original se înregistrează și se depune la registratura instituției Registratura special înfiinţată pentru această activitate. Cererea se depune completată obligatoriu la toate cele 11 puncte specificate în cuprinsul ei.

Art.12. Cererile completate și semnate de mandatar nu sunt valabile.

Art.13.Odată cu depunerea cererii, mandatarul dă odeclarațiepe proprie răspundere prin care, sub sancțiunea prevăzută de articolul 326 din Noul Cod Penal declară faptul că cererea pe care o depune estecompletată și semnată de către solicitant. Modelul declarației va fi în format tipizat și se completează la Registratura special înfiinţată pentru această activitate, în fața persoanelor desemnate să preia cererile.

Art.14. Dacă un mandatar depune cereri pentru mai mulți solicitanți, va putea da o singură declarație, în care se specifică în clar numele și prenumele tuturor solicitanților.

Art.15. Mandatarul va depune, într-un dosar plic, odată cu cererea și următoarele documente:

a)actul de identitate al mandatarului, care se va prezenta în original, împreună cu o copie a acestuia, certificată de una dintre persoanele desemnată să verifice cererile, prin aplicarea ștampilei speciale, care are mențiunea ”conform cu originalul” și o copie a actului de identitate al solicitantului.

b)certificatul preschimbat al solicitantului, împreună cu legitimaţia aferentă, în original, prin care atestă obținerea calității, potrivit titlului de  Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, instituit conform art.3 alin.(1) lit.b) pct.4din Legea nr.341/2004,cu modificările şi completările ulterioare;

c)două fotografii tip paşaport ale solicitantului, care urmează a fi aplicate pe noul certificat;

d)procura specială în original, autentificată la notar, cu precizările de la art.10;

e)declarație pe proprie răspundere, conform art.13.

Art.16.În cazul depunerii documentelor prin mandatar se primesc maxim 50 de cereri pe zi de la o singură persoană împuternicită.

Art.17.La depunerea documentelor prevăzute la art.15 se va încheia un proces-verbal de predare-primire a acestora, în două exemplare, între mandatar și una dintre persoanele desemnate să preia cererile. În urma încheierii procesului-verbal mandatarul va semna de primire și ridicare a exemplarului său, în Registrul special, în dreptul numărului de înregistrare a cererii.

Art.18. După depunerea documentelor prevăzute la art.15 se va returna mandatarului un exemplar al cererii (al doilea original sau copia, în cazul în care nu au fost prezentate două originale) cuştampila specialăde înregistrare a Secretariatului de Stat, conţinând data şi numărul de înregistrare. Înregistrarea reprezintă doar dovada depunerii cererii și a documentelor aferente.

 

V.Dispoziții finale

Art.23. Persoanele care au obținut calitatea de  Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și nu au certificatul preschimbat potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, datorită pierderii acestuia, vor depune, pe lângă documentele specificate la art.3, lit.a), b) și d), următoarele:

1.Declarație pe propria răspundere, autentificată la notar, care să conțină:

a)datele de identificare ale persoanei care face declarația;

b)seria și numărul certificatului preschimbat, care a fost pierdut;

c)modul de dobândire al certificatului preschimbat, respectiv: avizul Comisiei Parlamentare acordat în baza propunerilor Comisiei prevăzută la art. 13 din  HG nr.1412/2004 și în urma parcurgerii procedurii de preschimbare, hotărâre judecătorească definitivă sau avizul Comisiei Parlamentare, în urma admiterii contestației;

 d)circumstanțele pierderii.

 2.Dovada declarării pierderii certificatului preschimbat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art.24. Persoane desemnate să preia cererile sau persoanele desemnate să verifice cererile se înțeleg acele persoane care sunt numite prin Ordinul Secretarului de Stat, privind măsuri administrative pentru punerea în aplicare a prezentului Regulament.

 

Pentru a descarca MODELUL DE CEREREdaţi click pe fişierul ataşat….

 

http://www.sspr.gov.ro/docs/comunicate/488_comunicat.pdf

 

 

1

Anexa nr. 1

(Anexa Nr.5

la normele metodologice)

CERERE

privind obținerea noului certificat în vederea acordării titlului de Luptător

pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant

Model

Subsemnatul/a ……………………………………………………………………………………..

(nume avut anterior)……………………………., cetățean……………………….,

fiul/fiica……………………. şial/a ………………………, născut la data de

……………………….., în localitatea ……………………………, judeţul

(sectorul)………………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat

în………………………………,str. ………………………………………………. nr. …….., bloc

…….., scara …….., etaj ……, ap. ……., sector/județ …………………………………..,

telefon………………………., e-mail………………………………….., posesor/posesoare al/a

BI/CI, seria…………. nr. …………………, eliberat de ……………………….., la data de

……………….., valabil până la data de………………….., CNP

……………………………………………….,

în baza prevederilor art. 3^2 din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției

Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la

Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările

ulterioare, și art. 1^3 și art.21 alin.(1) lit.a) din normele metodologice de aplicare a

Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi

pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr.

341/2004,cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea

Guvernului nr.1.412/2004,

solicit recunoașterea calității de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din

Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant în vederea acordării titlului și

eliberarea noului certificat. În urma admiterii cererii, singura calitate pentru care

optez este cea prevăzută de art.3 alin.(1) lit.b) pct.3 din Legea nr. 341/2004,cu

modificările şi completările ulterioare, respectiv cea de Luptător pentru Victoria

Revoluţiei din Decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant.

2

Având în vedere prevederile art.3 alin. (2), (5) și (6), art. 9 alin. (2) și art.9^2

alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

cunoscând dispozițiile articolului 326 din Noul Cod Penal declar pe proprie

răspundere următoarele:

1.Dețin certificat emis în baza Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare, seria ……… nr ……… și:

o sunt menționat/ă în lista finală publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, la poziția…………..

o nu sunt menționat/ă în lista finală publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 467 bis din 7 iulie 2010, din următorul motiv:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2.Am depus cererea pentru preschimbarea certificatului în baza Legii nr.341/2004,

cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată la Secretariatul de Stat sub

nr…………………….. din data de…………………

3.Dețin certificat emis în baza Legii nr.42/1990, nr………, calitatea de

…………………………………………. și mi-a fost acordat titlul prin Decretul nr………..,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr……………… din…………… la

poziția ………………

Numele meu este menționat și în*:

-Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr……………… din…………… *

-Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr……………… din…………… *

*Se completează dacă solicitantul este menționat în mai multe Monitoare Oficiale,

cu privire la aplicarea Legii nr.42/1990, inclusiv în cele care conțin erate sau

duplicate și se va completa cu numărul și data Monitorului Oficial, pentru fiecare

apariție.

4.Nu dețin certificat emis în baza Legii nr.42/1990 și am depus la dosarul pentru

preschimbarea certificatului*:

a)Bonuleț nr……data……..

b)Adeverință nr………. emisă în data de…………. semnată de…………

c)Duplicat al certificatului nr…………, eliberat din motivul:

……………………………………………………………………………………………………………………

*Solicitantul va completa litera care corespunde situației de fapt.

3

5.Dețin certificat conform Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare, în baza sentinței/hotărârii judecătorești nr…………din data

de……………….., pronunțată de…………………………………………………………………, în

dosarul nr…………………………..

6.Dețin certificat în baza Legii nr.341/2004, cu modificările şi completările

ulterioare, ulterior datei de 30 aprilie 2010, în urma admiterii contestației la

Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989, înregistrată sub

nr…………….. în data de………………… și obținerii avizului, conform sintezei CPRD

89 din data de ………………………

7.Am participat la victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 în data

de………………, în localitatea/țile …………………………………………………………………….

8. În data de………………am ocupat/apărat clădirea ………………………..…………,

considerată de importanţă deosebită, conform art.3^1 din Legea nr. 341/2004,cu

modificările şi completările ulterioare și menționez faptul că:

o Nu mă aflam in această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu

o Mă aflam in această clădire în exercitarea sarcinilor de serviciu.

9.În perioada 14-22 decembrie 1989 eram angajat/ăla

………………………………………………….., în funcția/pe postul de…………………………….

10. Am primit avizul pentru obținerea certificatului în baza Legii nr.42/1990

republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la

Asociația……………………………………………………………………………………………………

11. Am primit avizul pentru obținerea certificatului preschimbat în baza Legii

nr.341/2004 de la Asociația …………………………………………………………………..

……………………………………………………

De asemenea, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Noul Cod Penal

declar pe proprie răspundere și onoare că afirmaţiile cuprinse în prezenta

cerere sunt corecte, complete și reflectă situația de fapt, iar documentele

întocmite, cât și cele depuse și însușite de mine, din dosarul pe baza căruia

mi-a fost preschimbată calitatea mai sus menţionată, nu conțin falsuri, sunt

legale și sunt conforme cu realitatea.

 

Data Semnătura

…………….. ……………….