Rambursarea contravalorii serviciilor medicale pentru tratamente medicale în UE

Spread the love

Loading

Cum poți beneficia de bani de la statul român pentru a te trata medical în altă țară, membră a Uniunii Europene

Statele în care puteți solicita deplasarea în scop medical sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Rambursarea contravalorii serviciilor medicale pentru tratamente medicale in UEAsigurații românii pot beneficia de servicii medicale în toate țările Uniunii Europene, în baza Directivei Europene 24/2011, privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Conform acestui document, asigurații care se deplasează într-un stat UE, pentru a primi tratament medical, au dreptul de a beneficia de rambursarea contravalorii serviciilor medicale la nivelul tarifelor din România, fără a depăși contravaloarea în lei a serviciilor achitate de asigurat.

Prevederile esentțiale ale Directivei Europene 24/2011 sunt deja aplicate în România, conform Ordinului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009, act normativ ce stabilește că rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidența persoana asigurată. 

 

În plus, conform regulamentelor europene de securitate socială, asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate, aflați pe teritoriul unui stat membru EU, SEE și Elveția beneficiază, în prezent, de următoarele tipuri de asistență medicală:

• Asistența medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru UE, SEE și Elveția, prin intermediul Cardului European de Sănătate (CES) sau a Certificatului Provizoriu de înlocuire a cardului european (CIP);

• Asistența medicală planificată, prin intermediul documentului portabil S2 (fostul formular E112);

• Asistența medicală pentru asigurații care își stabilesc reședința pe teritoriul unui alt stat membru UE, prin intermediul documentului portabil S1 (care înlocuiește formularele E 106, E 109, E 120, E 121).

 

Ce este formularul S2/E112 și cum îl obții?

Documentul portabil S2 sau fostul formular E112 – Atestat privind menținerea prestațiilor în curs pentru asigurarea de boală-maternitate – este cel în baza căruia asigurații români se pot deplasa într-un alt stat membru pentru a beneficia de tratament medical adecvat. Tot în baza acestui formular, CNAS decontează o cotă parte din valoarea procedurii medicale efectuate în altă țară.

Concret, potrivit legislației în materie (Norma Metodologică din 2008 privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului nr. 1.408/71 al Consiliului), documentul se emite pentru toate persoanele asigurate și membrii lor de familie care sunt autorizați de casa de asiguraăi de sănătate să se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat stării lor de sănătate. Pentru ca aceste persoane să beneficieze de tratament în străinătate, trebuie îndeplinite următoarele condiții cumulative:

• tratamentul respectiv se regăsește printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

• acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obținerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii.

Dacă aceste două condiții sunt îndeplinite, casa de asigurări de sănătate nu poate refuza eliberarea acestui formular.

Formularul poate fi emis și pentru lucrătorii și membrii lor de familie care, după ce au dobândit dreptul la asigurarea de sănătate într-un stat membru UE, sunt autorizați de casa de asigurări de sănătate din acest stat să revină pe teritoriul statului membru UE în care își au reședința sau să-și transfere reședința pe teritoriul unui alt stat membru.

În acest caz, eliberarea formularului poate fi refuzată de către instituția competentă, însă doar dacă se stabilește că deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sănătății sale sau acordarea tratamentului medical.

 

Cum obții formularul?

În vederea obținerii formularului, asiguratul va depune o cerere la casa de asigurări în evidența căreia este înregistrat. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

• copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naștere;

• dosarul medical;

• confirmare scrisă din partea unității sanitare din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în care se intenționează efectuarea serviciului medical, cu privire la disponibilitatea acesteia de a acorda respectivul serviciu medical în perioada indicată de persoana solicitantă și pe baza recomandării medicului curant care întocmește raportul medical.

Dosarul medical va conține, pe lângă înscrisuri medicale, și un raport medical din care să rezulte diagnosticul, precum și recomandarea medicală pentru efectuarea tratamentului. Practic, din raportul medical trebuie să rezulte ca serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii de bază de care beneficiază asigurații în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, precum și faptul că acesta nu poate fi efectuat într-un interval de timp rezonabil în niciuna dintre unitățile sanitare din România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante și evoluția probabilă a bolii.

Mai mult, în raportul medical întocmit de medicul curant trebuie precizat în mod explicit și argumentat motivul pentru care serviciul medical respectiv nu poate fi acordat într-un interval de timp rezonabil în nicio unitate sanitară din România.

Raportul medical va fi întocmit de un medic dintr-un spital clinic universitar sau, dupa caz, județean aflat în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate din România.

Important! Toate documentele medicale, precum și raportul medical trebuie traduse de către un traducător autorizat în limba țării în care se găsește clinica sau în limba engleză. Totodată, trebuie datate, semnate și ștampilate.

 

Ce se întâmplă după ce depui documentele?

După efectuarea înregistrării cererii, casa de asigurări verifică statutul de asigurat al persoanei solicitante și, în situația în care constată că persoana nu este asigurată, cererea de eliberare a formularului nu este aprobată.

În schimb, dacă toate condițiile sunt îndeplinite, instituția va elibera documentul în maxim 5 zile lucrătoare.

Formularul S2/E112 se eliberează, de obicei, înainte de plecarea persoanei beneficiare. Totuși, documentul poate fi emis și după plecarea persoanei beneficiare dacă, din motive de forță majoră, nu a putut fi eliberat anticipat. În aceasta situație, casa de asigurări de sănătate întocmește un referat prin care se argumentează și se justifică situația de forță majoră, document ce va sta la baza eliberării formularului E112.

 

Contravaloarea serviciilor medicale efectuate în baza formularului E112 se poate deconta numai între instituții pe baza de facturi.

Statele în care puteți solicita deplasarea în scop medical sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Liechtenstein si Norvegia.

Reglementările în materie ar putea suferi unele modificări, întrucât, potrivit informațiilor date publicității de CNAS, proiectul de lege pentru modificarea Legii 95/2006, necesar pentru transpunerea normelor europene în legislația autohtonă, a fost elaborat și se află în procedura de adoptare.

 

De asemenea, potrivit sursei citate, a fost elaborat și un proiect de ordin al Ministerului Sănătății si al CNAS prin care sunt reglementate:

• Tipurile de asistență medicală ce fac obiectul autorizării prealabile și criteriile care trebuie îndeplinite pentru obținerea autorizării;

• Metodologia de rambursare a contravalorii asistenței; medicale transfrontaliere, inclusiv nivelul de rambursare

• Criteriile de eligibilitate pentru rambursare.

 

Până la adoptarea unor noi dispoziții, se vor aplica în continuare normele din prezent și se continuă utilizarea formularului S2/E112.

 

De pe cest site se pot lua formularele necesare:

http://fundatiamereuaproape.ro/cum-obtinem-formularul-e112-s2/

Sursa: avocatnet.ro